Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Turistička zajednica područja Srce Zagorja uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) i izmjenama (NN 85/15). Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije objavljeni su u NN 12/14, a njihov ispravak u NN 141/22. Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informacije fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu. Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu za obrazac.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Turističkoj zajednici područja Srce Zagorja. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

  • poštom: na adresu Antuna Mihanovića 3, 49 217 Krapinske Toplice
  • elektroničkom poštom službeniku za informiranje: info@srcezagorja.com 
  • predati osobno u TZP Srce Zagorja radnim danom od 08:00 – 16:00 sati