Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Turistička zajednica područja Srce Zagorja uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) i izmjenama (NN 85/15). Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije objavljeni su u NN 12/14, a njihov ispravak u NN 141/22. Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informacije fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu. Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu za obrazac.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Turističkoj zajednici područja Srce Zagorja. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

 • poštom: na adresu Antuna Mihanovića 3, 49 217 Krapinske Toplice
 • elektroničkom poštom službeniku za informiranje: info@srcezagorja.com 
 • predati osobno u TZP Srce Zagorja radnim danom od 08:00 – 16:00 sati

Obrasci zahtjeva

Datoteke Objavljeno
Zahtjev za pristup informacijama
 • Obrasci zahtjeva
23/12/2021
Zahtjev za ispravak ili dopunu informacije
 • Obrasci zahtjeva
23/12/2021
Zahtjev za ponovnu uporabu informacije
 • Obrasci zahtjeva
23/12/2021
Službenik za informiranje TZP Srce Zagorja
 • Obrasci zahtjeva
23/12/2021

Godišnje izvješće

Datoteke Objavljeno
Godišnje izvješće TZP Srce Zagorja za 2023. godinu
 • Godišnje izvješće
12/01/2024
Godišnje izvješće TZP Srce Zagorja za 2022. godinu
 • Godišnje izvješće
06/02/2023
Godišnje izvješće TZP Srce Zagorja za 2021. godinu
 • Godišnje izvješće
19/01/2022
Godišnje izvješće TZP Srce Zagorja za 2020. godinu
 • Godišnje izvješće
20/01/2021
Godišnje izvješće TZP Srce Zagorja za 2019. godinu
 • Godišnje izvješće
23/01/2020
Godišnje izvješće TZP Srce Zagorja za 2018. godinu
 • Godišnje izvješće
14/01/2019

Upitnik za samoprocjenu

Datoteke Objavljeno
Upitnik za samoprocjenu TZP Srce Zagorja
 • Upitnik za samoprocjenu
10/08/2023